Implementacija hibridnog metoda prikupljanja podataka sa aktivnih Windows sistema za potrebe forenzičke analize

U slučajevima bezbednosnih incidenata na aktivnim Windows sistemima, pravilno prikupljanje relevantnih podataka može značajno povećati verovatnoću dolaženja do informacija-o tome ko, odakle, i na koji način je napad izvršio napad i sl. Kod nekih izvora, se načini prikupljanja potencijalnih dokaza, kategoriše se i na osnovu tačke sa koje se prikupljanje vrši (lokalna i udaljena metoda). U ovom radu se predstavljaju rezultati napora da se ode korak dalje i predlaže korišćenje kombinovane (hibridne) metode prikupljanja podataka sa aktivnih sistema …

Go to Top