Javne konsultacije o „Programu ekonomskih reformi“ (ERP) za period 2018-2020 organizovane sa Nacionalnim konventom o EU, u okviru Javne rasprave koja traje do 19.01.2018. godine

Organizacije i institucije okupljene u Nacionalnom konventu o EU održale su 19.01.2018. u Klubu poslanika konsultacije o Programu ekonomskih reformi (ERP) 2018-2020. godine.

Konsultacije ovakve vrste predstavljaju tradicionalnu saradnju državnih institucija i civilnog sektora u izradi ovog strateškog i inter-resornog dokumenta.

U okviru Nacionalnog konventa o EU sarađuje više institucija i organizacija – Ministarstvo finansija, Narodna banka Srbije, Republički sekretarijat za javne politike, predstavnici resornih ministarstava Vlade Srbije, organizacije civilnog društava a sastanku su prisustvovali sindikati, stručna i šira javnost.

Javne konsultacije o „Programu ekonomskih reformi“ (ERP)

Ministar finansija Dušan Vujović, je, u uvodnom obraćanju, naglasio značaj programa i obrazložio korake u njegovoj pripremi i implementaciji. ”Cilj ovog Programa je da poboljšamo sopstveni način planiranja i realizacije krupnih projekata i unapredimo način sagledavanja potrebnih resursa u odnosu na planirane i očekivane rezultate. Definisanjem prioriteta omogućavamo najbolji način da naše želje svedemo u raspoložive okvire sa stanovišta budžeta kao i sa stanovišta rokova i kapaciteta”, istakao je ministar.

U cilju što sveobuhvatnijeg uključivanja civilnog društva u proces pripreme i kasnijeg sprovođenja ERP 2018-2020 na početku ovogodišnjeg ciklusa potpisana je Platforma za praćenje sprovođenja primene programa ERP 2018-2020 i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP), čiji rezultati su predstavljeni na završnoj konferenciji za sprovođenje Platforme 21. decembra 2017. godine. ERP 2018-2020 je prošao dva ciklusa javnih konsultacija, a pored Platforme, predstavljen je i lokalnim samoupravama na Godišnjoj konferenciji SKGO 12. decembra i narodnim poslanicima na sednicama relevantnih skupštinskih odbora 15. decembra 2017. godine. Nacrt ERP 2018-2020 stavljen je javnosti na uvid dva puta na veb-sajtu Ministarstva finansija, Republičkog sekretarijata za javne politike i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Današnjim događajem se zaključuje drugi krug konsultacija.

U skladu sa smernicama Evropske komisije, strukturne reforme u okviru ERP 2018-2020. organizovane su u devet ključnih oblasti: upravljanje javnim finansijama, reforma tržišta energije i transporta, sektorski razvoj, poslovni ambijent i borba protiv sive ekonomije, istraživanje, razvoj i inovacije i digitalna ekonomija, trgovinske reforme, obrazovanje i veštine, zaposlenost i tržište rada, socijalno uključivanje, smanjenje siromaštva i jednake mogućnosti.

ERP je dokument koji Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, izrađuje na godišnjem nivou u cilju uspostavljanja platforme za efikasnije fiskalno planiranje i koordinaciju ekonomskih politika. Kroz konkretne prioritetne strukturne reforme, koje su sastavni deo ERP i imaju definisan precizan vremenski okvir, efekte i budžet, podržava se makro-fiskalni okvir, otklanjaju prepreke privrednom rastu i povećava konkurentnost nacionalne ekonomije.

Kao utisak sasvim je dovoljno reći sledeće, da sve zavisi od ovog ministarstva i ovog Ministra, nije isključeno da bi već odavno bili članovi EU.

U prilogu se nalaze sva prateća dokumenta, kao i mišljenje Privredne Komore Srbije i prateći dokument EU za Zapadni Balkan i Tursku.

Poseban prilog je dopis podpisnika ovog izveštaja sa primedbama i predlozima Ministarstvu finansija, kao sažetak istovetne usmene diskusije na skupu.

Joint Conclusions of the Economic and Financial Dialogue between the EU and the Western Balkans and Turkey

Јавне консултације – ERP, primedbe i predlozi A. Vukalović

Go to Top