Značaj virtuelnih mašina u digitalnog forenzičkoj istrazi

U radu je predstavljen osnovni koncept virtuelnih mašina, strutkura jedne virtuelne mašine, opis svih fajlova od kojih se sastoji virtuelna mašina (WMWare). Prikazan je način prikupljanja relevantnih podataka sa takvih sistema za forenzičku analizu kao i potreban softver. Prikazan i potpuno drugačiji koncept gde se, u stvari, virtuelna mašina može koristiti kao vrlo moćan forenzički alat …

Go to Top