Kritička analiza KDD Cup’99 skupa podataka i metodologije istraživanja mašinskog učenja u IDS sistemima

U ovom radu data je kritička analiza skupa podataka KDD Cup ’99 i metodologije istraživanja mašinskog
učenja u oblasti detekcije upada zasnovanih na skupu. Iako se ovaj skup najčešće koristi za obuku, validaciju i testiranje algoritama za mašinsko učenje u IDS sistemima, podaci u skupu nisu verodostojna reprezentacija saobraćaja realne računarske mreže …

Go to Top